Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Δυσοσμίες και ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.169, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα στην επιτροπή Περιβάλλοντος ακούστηκαν έντονα παράπονα για την οχληρία που προκαλείται στους κατοίκους της Ορούντας και Κάτω Μονής από την επαναλειτουργία των χοιροστασίων στην περιοχή. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σχετικά με τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων:

1. Στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ο οποίος απορρέει από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμο του 2002, δεν ορίζονται περιβαλλοντικά αποδεκτές μέθοδοι για απομάκρυνση των στερεών και υγρών αποβλήτων από μια κτηνοτροφική μονάδα. Προγραμματίζει το υπουργείο αναβάθμιση του σχετικού κώδικα, ώστε να θεσμοθετηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης στερεών και υγρών αποβλήτων από μια κτηνοτροφική μονάδα;

2. Πόσο συχνά διεξάγονται επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους λειτουργούς σε κτηνοτροφικές μονάδες μετά την έκδοση της Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων; Κάθε πόσο αναθεωρούνται οι όροι της άδειας απόρριψης και για πόσα περιστατικά τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν επιβληθεί ποινές ή έχει ανακληθεί η ισχύς της άδειας απόρριψης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης της μονάδας με τους όρους της άδειας;»


Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.169, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
Ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 263/2007) πηγάζει από τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 έως 2013 και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των Υδάτων από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. Ο Κώδικας ετοιμάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει πρόνοιες για την ορθή αποθήκευση και διάθεση λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων. Καλύπτει επίσης, τη χρήση ανακυκλωμένου νερού και λάσπης από τους σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δεν προγραμματίζει στο παρόν στάδιο τροποποίηση του Κώδικα.

Όλα τα πιο πάνω θέματα, καθώς και τα θέματα συλλογής, αποθήκευσης και ορθής διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων που προκύπτουν από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλύπτονται στις περιβαλλοντικές Άδειες (Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων και Άδειες Βιομηχανικών Εκπομπών) που χορηγεί ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή / και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε χοιροστάσια, πτηνοτροφεία και αγελαδοτροφεία.

Οι Περιβαλλοντικές Άδειες έχουν διάρκεια ισχύος για 4-5 χρόνια και σε αυτό το διάστημα μπορούν να αναθεωρηθούν, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για προστασία του νερού και του εδάφους. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις επιθεωρούνται περιοδικά από Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος για έλεγχο της τήρησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 επιθεωρούνται από το Τμήμα Περιβάλλοντος τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Επιπρόσθετα, οι Επιθεωρητές ανταποκρίνονται το συντομότερο δυνατό και εξετάζουν τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που λαμβάνουν.

Εκεί και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της Νομοθεσίας λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρανομίας, επιστολές συμμόρφωσης, Ειδοποιήσεις Εξώδικης Ρύθμισης Αδικήματος ή και Εκθέσεις στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη ποινικών μέτρων.

Σημειώνεται ότι από το 2012 μέχρι και σήμερα, με την αγορά υπηρεσιών για επιθεωρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα, εκδόθηκαν στα κτηνοτροφικά υποστατικά συνολικά 125 ειδοποιήσεις εξώδικων ρυθμίσεων. Επίσης, 14 υποθέσεις προωθήθηκαν στο Δικαστήριο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΠΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.169

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1697
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

Δεν πληρώνουν το νερό!!

Δεκ 12, 2018 1194
200x20000026
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...