fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Εγκατάλειψη του σχολείου από μαθητές

2Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.653, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Πόσοι μαθητές εγκατέλειψαν το σχολείο πριν από την ηλικία της υποχρεωτικής φοίτησης ανά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια;
2. Ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μαθητή ο οποίος εγκαταλείπει το σχολείο;
3. Τηρείται κατάλογος των ατόμων αυτών με βάση τον τρόπο που προσεγγίζονται για παροχής στήριξης;»


Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ.
23.06.011.03.653, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και αφού απολογηθώ καταρχάς για την καθυστέρηση στην απάντησή μας, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα του κ. Θεοπέμπτου:

1. Πόσοι μαθητές εγκατέλειψαν το σχολείο πριν από την ηλικία της υποχρεωτικής φοίτησης ανά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια;

Στη Δημοτική Εκπαίδευση δεν έχουμε μαθητές/μαθήτριες που να εγκαταλείπουν το σχολείο. Έχουμε, όμως, μικρό αριθμό μαθητών/μαθητριών που παρουσιάζουν ελλιπή φοίτηση ή που φεύγουν από την Κύπρο χωρίς να ενημερώσουν το σχολείο. Οι μαθητές/μαθήτριες που παρουσίασαν ελλιπή φοίτηση, τα τελευταία πέντε χρόνια, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.

Όπως φαίνεται από τα αριθμητικά δεδομένα που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/μαθητριών που παρουσιάζουν ελλιπή φοίτηση είναι μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία.

Οι αριθμοί των μαθητών και μαθητριών που δεν ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στα Γυμνάσια, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών μαθητών/μαθητριών (μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία), περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β.

2. Ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μαθητή ο οποίος εγκαταλείπει το σχολείο;

Με στόχο τη διασφάλιση της φοίτησης όλων των παιδιών στο σχολείο, ενεργούμε στη βάση των περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Νόμων (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) του 1993 έως 2019 που προνοούν ότι:
3.-(1) Η φοίτηση στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο είναι υποχρεωτική, μέχρις ότου ο μαθητής συμπληρώσει το γυμνασιακό κύκλο ή το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο...” και
“Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του μαθητή και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι 1.000 ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές”. (Παράρτημα Γ)

Καθώς επίσης, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης του 2008 έως 2017 όπου αναφέρονται τα εξής:
Κάθε απουσία παιδιού από το σχολείο πρέπει να δικαιολογείται με γραπτή βεβαίωση του γονιού ή του κηδεμόνα που να ικανοποιεί το διευθυντή – (α) Για απουσίες πάνω από πέντε μέρες για λόγους υγείας απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του γιατρού που παρακολούθησε το παιδί, εκτός αν ο διευθυντής ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. (β) Για συνεχόμενες απουσίες πάνω από έξι μέρες χωρίς να υπάρχει λόγος που να αξιολογείται από το διευθυντή του σχολείου ως σοβαρός λόγος, ο διευθυντής του σχολείου ειδοποιεί αμέσως το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέσω του οικείου επιθεωρητή. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του παιδιού, την τάξη του, την ημερομηνία γέννησής του, τον αριθμό των συμπληρωμένων ετών που έχει φοιτήσει στο σχολείο, την ημερομηνία που διέκοψε τη φοίτησή του, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γονιού ή του κηδεμόνα του, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παραβάσεις των προνοιών του νόμου σχετικά με την υποχρεωτική εκπαίδευση κατά το παρελθόν και πιθανούς λόγους για εξαίρεση του γονιού ή του κηδεμόνα από τις πρόνοιες του νόμου αυτού. Το παιδί συνεχίζει να είναι γραμμένο στον Κατάλογο Φοίτησης και απέναντι στο όνομά του σημειώνονται απουσίες για όλη την περίοδο απουσίας του.».
Με βάση τα πιο πάνω, στις περιπτώσεις που ένας/μία μαθητής/μαθήτρια Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (4 8/12 χρονών και άνω), Δημοτικού ή Ειδικού Σχολείου απουσιάζει πάνω από έξι συνεχόμενες ημέρες ή απουσιάζει λιγότερες ημέρες, κάθε φορά, αλλά σε τακτά διαστήματα, χωρίς να υπάρχει ικανοποιητική δικαιολογία, η Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας έχει οδηγίες να ενημερώνει αμέσως και με κάθε λεπτομέρεια, το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας και των γονέων/κηδεμόνων του, καθώς επίσης οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πληροφορίες για τον/τη μαθητή/μαθήτρια και την οικογένειά του/της.

Στη συνέχεια, για όλες τις περιπτώσεις αδικαιολόγητων απουσιών, τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ενημερώνουν την Αστυνομία ή και το Γραφείο Ευημερίας, ανάλογα, για να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση.

Οι ίδιες διαδικασίες ακολουθούνται και για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευσης κάτω των 15 ετών, όπως αναφέρεται στις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με εγκύκλιο του γραφείου της τότε Γενικής Διευθύντριας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τον Μάιο του 2010, με στόχο τη διασφάλιση της φοίτησης των παιδιών (Βλ. Παράρτημα Δ).

Σημειώνεται ότι, μαθητές/μαθήτριες που εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα για λόγους μετανάστευσης σε άλλη χώρα συνυπολογίζονται ως μαθητές/μαθήτριες που εγκαταλείπουν το σχολείο, σύμφωνα με τον ορισμό της σχολικής εγκατάλειψης που ορίζεται από την EUROSTAT και τον οποίο ακολουθούμε. Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα αυξητικό από το 2013 μέχρι και το 2017, λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Κατά τη σχολική χρονιά 2019 -2020 θα προωθηθεί εγκύκλιος και στα Ιδιωτικά Σχολεία με την οποία να ενημερώνονται για τους περί Υποχρεωτικής Φοίτησης Νόμους και να καλούνται, σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/τριών τους, πέραν των έξι συνεχόμενων ημερών ή λιγότερων ημερών αλλά σε τακτά διαστήματα, να ενημερώνουν σχετικά το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, συμπληρώνοντας παρόμοιο έντυπο με αυτό που συμπληρώνουν και τα δημόσια σχολεία. Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης, ανάλογα, θα ενημερώνουν με τη σειρά τους την Αστυνομία ή και το Γραφείο Ευημερίας για τις δικές τους ενέργειες.

Επιπρόσθετα, σε σύσκεψη με εκπροσώπους των Διευθύνσεων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, της Νομικής Υπηρεσίας, του Αρχηγείου Αστυνομίας και του Γραφείου Ευημερίας λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Έχει καθοριστεί συγκεκριμένη διαδικασία για καλύτερη παρακολούθηση και διασφάλιση της φοίτησης των μαθητών/μαθητριών οι οποίοι φοιτούν σε Δημόσιο δημοτικό και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σε ιδιωτικό γυμνάσιο.
• Να μεριμνήσουν όλες οι υπηρεσίες για επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης των θεμάτων που σχετίζονται με τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο.
• Όλες οι υπηρεσίες να τηρούν πιο αυστηρή στάση με τους γονείς που δεν μεριμνούν για την τακτή και ομαλή φοίτηση των παιδιών τους και να διώκονται ποινικά όταν δεν συμμορφώνονται.
• Τα σχολεία, παράλληλα με την ενημέρωση του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας, για ελλιπή φοίτηση μαθητών/μαθητριών, να ενημερώνουν και τον/την Αστυνομικό της Γειτονιάς για αμεσότερη εξέταση/διερεύνηση του θέματος της απουσίας του παιδιού.
• Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, αμέσως μόλις ενημερωθούν από το σχολείο για ελλιπή φοίτηση μαθητή/μαθήτριας, να προωθούν σχετική επιστολή στην Αστυνομία. Όταν πρόκειται για οικογένεια που παρακολουθείται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες να ενημερώνουν με σχετική επιστολή και το οικείο Γραφείο Ευημερίας.

3. Τηρείται κατάλογος των ατόμων αυτών με βάση τον τρόπο που προσεγγίζονται για παροχή στήριξης;
Όλες οι σχολικές μονάδες και τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας καταγράφουν κάθε περίπτωση μαθητή/μαθήτριας που απουσιάζει και με την επάνοδο του παιδιού στο σχολείο, γίνονται συντονισμένες ενέργειες με το σχολείο, το Γραφείο Ευημερίας, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και άλλες υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση, για στήριξη του παιδιού και διασφάλιση της συνέχισης της φοίτησής του στο σχολείο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.


ΑΠ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.653


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 02, 2020
Transport1

Οδική ασφάλεια και εκπαιδευμένοι ελεγκτές

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης…
Δεκεμβρίου 24, 2019

Η ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2020

Ομιλία Βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους Προϋπολογισμούς- Δεκέμβριος 2019Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οκτωβρίου 21, 2019
Image00168

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - 11 χρόνια μετά και ακόμη περιμένουμε

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.700, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008 συστάθηκε επιτροπή για να καθορίσει μεταξύ άλλων το Εθνικό Πλαίσιο…
Οκτωβρίου 15, 2019

Αειφόρος διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...