fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - 11 χρόνια μετά και ακόμη περιμένουμε

Image00168Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.700, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008 συστάθηκε επιτροπή για να καθορίσει μεταξύ άλλων το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Cyprus Qualifications Framework), το οποίο θα βασιζόταν πάνω στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Έκτοτε έχουν εκδοθεί μια σειρά από εκθέσεις, αλλά ακόμη δεν έχει επίσημα εφαρμοστεί οτιδήποτε ούτε και γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε νέα νομοσχέδια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Για ποιο λόγο υπάρχει η πολύχρονη αυτή καθυστέρηση;
2. Έχει τεθεί τελικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του κυπριακού πλαισίου καθορισμού προσόντων;
3. Με ποιο τρόπο και διαδικασίες θα καθοριστεί η τελική του μορφή;
4. Η υιοθέτηση του πλαισίου αυτού προϋποθέτει οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση;».


Απάντηση ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.700, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση θα ήθελα να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 67.445 Απόφασή του της 9ης Ιουλίου 2008, ενέκρινε τη Σύσταση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο (ΕΠΠΚ-CyQF).

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 73.544 Απόφασή του της 16ης Μαΐου 2012 ενέκρινε την Εγκαθίδρυση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο.


3. Το Συμβουλευτικό Σώμα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ-EQF) στην 39η Συνεδρία του στις 8 Φεβρουάριου 2017 ενέκρινε την Έκθεση Συσχέτισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Κύπρου με το ΕΠΠ. Η συσχέτιση αυτή θα διευκολύνει τους πολίτες που αποκτούν εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά προσόντα στην Κύπρο να διακινούνται για σκοπούς εργασίας ή συνέχισης της εκπαίδευσής τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο αναφοράς που συσχετίζει τα επιμέρους Εθνικά Πλαίσια Προσόντων διαφόρων χωρών. Στην πράξη, θα λειτουργήσει ως μηχανισμός μετατροπής για την ευκολότερη ανάγνωση των επαγγελματικών προσόντων. Θα βοηθήσει εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους που επιθυμούν να μετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας ή να αλλάξουν εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Οι πολίτες, οι εργοδότες, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων κ.τ.λ. μπορούν έτσι να καταλάβουν και να συγκρίνουν τα προσόντα που αποκτούνται στις διάφορες χώρες. Αυτό διευκολύνει την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση.
Επιτρέπει επίσης την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών, στη βάση κριτηρίων και καθορισμένων επιπέδων μάθησης, που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την επικύρωση των προσόντων και την προώθηση της διά βίου μάθησης.
Επίσης, περιλαμβάνει τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την οποία την ευθύνη έχουν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και ο υπό δημιουργία Φορέας Αναγνώρισης Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης. (Ήδη βρίσκεται στη διαδικασία της υλοποίησης ο Φορέας Πιστοποίησης της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης ο οποίος υπολογίζεται να λειτουργήσει το Φθινόπωρο του 2020. Είναι σε ισχύ η πιλοτική εφαρμογή του).


4. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στην Κύπρο συσχετίζεται με όλες τις βαθμίδες της επίσημης Δημόσιας και Ιδιωτικής εκπαίδευσης (Δημοτική/Μέση Γενική/Μέση Τεχνική και Επαγγελματική και Κατάρτιση/Ανώτερη και Ανώτατη), το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Μη Τυπική και Άτυπη Μάθηση και τη Διά Βίου Μάθηση.
Τονίζεται ότι η διαδικασία συσχέτισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων θα είναι μια συνεχής διαδικασία επομένως, ο Φορέας αυτός θα συμβάλει στην υλοποίηση των υποχρεώσεων της Κύπρου για επιτυχή εφαρμογή και ανάπτυξή του.


5. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο (ημερ. 03/05/2017), εισηγήθηκε τη δημιουργία Φορέα Διακυβέρνησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο, αρμόδιου να επιλαμβάνεται θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία του εν λόγω Φορέα με την ονομασία Εθνική Αρχή Προσόντων (Απόφαση 82.592, ημερ. 18/05/2017), του οποίου η αποστολή είναι η εποπτεία και η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.


6. Μέσα από την προσπάθεια λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Προσόντων και τη μέχρι τώρα εμπειρία διακυβέρνησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο, εντοπίστηκε η ανάγκη περαιτέρω επαναπροσδιορισμού του ρόλου και των διαδικασιών μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι σκοποί της.
Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι εντολής του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία της καθώς επίσης, να επεκταθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ως φορέα αρμόδιου για αξιολόγηση και επικύρωση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούνται μέσα από τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση καθώς επίσης, των διαδικασιών αξιολόγησης άτυπης μάθησης που έχει πιστοποιηθεί από άλλους φορείς με απώτερο στόχο τη μεταξύ τους διασύνδεση.
Στην ουσία, απαιτείτο η ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων επομένως, γίνεται εισήγηση όπως η Εθνική Αρχή Προσόντων μετονομαστεί σε Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας των Επαγγελματικών Προσόντων.


7. Όσον αφορά στη φιλοσοφία που θα διέπει τον Φορέα θα είναι παρομοίου τύπου με αυτή του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Επομένως, στη βάση σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για διαχωρισμό και θεσμοθέτηση των προσόντων σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη αξιολόγησης των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών/προσόντων ενώ ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας των Επαγγελματικών Προσόντων θα λειτουργεί παράλληλα, έχοντας την ευθύνη αξιολόγησης των επαγγελματικών τίτλων σπουδών/προσόντων.
Στην ουσία, θα έχει την ευθύνη υποστήριξης των διαδικασιών συντονισμού και εποπτείας τόσο για την αξιολόγηση και επικύρωση όσο και την παρακολούθηση των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων από άλλους φορείς, στη βάση των περιγραφών του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο.
Ως εκ τούτου, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας των Επαγγελματικών Προσόντων θα δώσει τη δυνατότητα αντιστοίχισης και αναφοράς των προσόντων των πολιτών που αποκτούνται μέσα από τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση σε σχέση με τα επαγγελματικά προσόντα, στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Κύπρο.


8. Εντός των προσεχών ημερών θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.»


ΓΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.700

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 02, 2020
Transport1

Οδική ασφάλεια και εκπαιδευμένοι ελεγκτές

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης…
Δεκεμβρίου 24, 2019

Η ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2020

Ομιλία Βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους Προϋπολογισμούς- Δεκέμβριος 2019Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οκτωβρίου 15, 2019

Αειφόρος διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά την…
Οκτωβρίου 13, 2019
200x20000039

Έχουμε σχέδια εκκένωσης εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.111, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταρτιστεί σχέδια εκκένωσης κατασκηνωτικών…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...