FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Μεμονωμένη κατοικία και γεωργία

HouseInTheFieldsΕρώτηση με αρ. 23.06.011.04.546, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Πρόσφατα κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων από τις αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός”, “Νέα Αγροτική Κίνηση” και “Ευρωαγροτικός” επιστολή που απευθυνόταν στους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με θέμα “Δραστηριότητες γεωργών σε αγροτικές περιοχές και αναδασμό”.
Στην επιστολή θιγόταν το θέμα των μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης και το γεγονός ότι οι γεωργοί αντιμετωπίζουν προβλήματα για δραστηριότητές τους που ενοχλούν τους κατοίκους των μεμονωμένων κατοικιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει την πολιτική που ακολουθείται για το θέμα της ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης.»


Απάντηση ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου, 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.546, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση με θέμα την πολιτική για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:


(α) Στο πλαίσιο της ορθής πολεοδομικής ανάπτυξης είναι σημαντικό όπως διασφαλίζεται η αποτροπή της γειτνίασης υποδομών ή εγκαταστάσεων συγκρουόμενων χρήσεων και αποθαρρύνεται η ανεξέλεγκτη και άναρχη οικιστική ή άλλη ανάπτυξη. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) θεωρεί ότι η πολιτική για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε γεωργική γη έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον και στη γεωργία, όσο και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, αφού περιορίζει την καλή και γόνιμη γεωργική γη και μειώνει τις δυνατότητες για γεωργική ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα. Πέραν τούτου, η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας δημιουργεί όπως είναι φυσικό, σκόνη αλλά και θόρυβο κατά την καλλιέργεια των κτημάτων, καθώς επίσης και οσμές από τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών και την εναπόθεση κοπριάς. Αυτές οι δράσεις θεωρούνται από τους κατοίκους των μεμονωμένων κατοικιών ως οχληρία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές με τους γεωργούς.


(β) Αν και η επανεξέταση της πολιτικής που ακολουθείται για το θέμα της μεμονωμένης κατοικίας εντός γεωργικής γης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, το ΥΓΑΑΠ, για τους πιο πάνω λόγους, θεωρεί ότι οι οικιστικές αναπτύξεις θα πρέπει να περιορίζονται εντός οικιστικών και παραθεριστικών ζωνών και η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας θα πρέπει να περιοριστεί σε πολύ μικρή απόσταση από τις οικιστικές ζώνες.


2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.»


ΡΠ/ΜΑ/Ap-23.06.011.04.546


Απάντηση ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.546, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης

Αναφέρομαι στη πιο πάνω ερώτηση που αφορά στην ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα κάτωθι:

2. Με βάση τις ισχύουσες πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής, τόσο σε περιοχές αναδασμού όσο και σε περιοχές που αρδεύονται από κυβερνητικό έργο, δεν επιτρέπεται η ανέγερση οποιασδήποτε ανάπτυξης, η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων ή δεν αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της γεωργικής διαδικασίας.

3. Εξαίρεση στα ανωτέρω, αποτελεί η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, η οποία επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της Πολιτικής 9(Γ)(Β) της Δήλωσης Πολιτικής. Τονίζεται ότι, η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας αποτελεί δυνητική πρόνοια του υπό αναφορά Σχεδίου Ανάπτυξης, η οποία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζεται με μεγάλη φειδώ, από όλες τις Πολεοδομικές Αρχές.

4. Εντούτοις, ο ήδη μεγάλος αριθμός μεμονωμένων κατοικιών, οι οποίες έχουν ανεγερθεί τα προηγούμενα χρόνια και βρίσκονται διάσπαρτες στις Ζώνες Υπαίθρου, δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην ορθολογιστική και βιώσιμη ανάπτυξη των Κοινοτήτων. Για το λόγο αυτό, στο παρόν στάδιο, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως επεξεργάζεται ενδεχόμενη τροποποίηση της ισχύουσας Πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας, με τρόπο ώστε να συνάδει με τη Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία εδράζεται στην αρχή της βιωσιμότητας αλλά και να είναι σύμφωνη με τους βασικούς στόχους της Δήλωσης Πολιτικής, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, διαλαμβάνουν: (α) τη βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία της γης που είναι κατάλληλη για γεωργικούς σκοπούς και (β) τη διαφύλαξη των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

5. Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα που εγείρεται από τις Παναγροτικές Οργανώσεις, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, λόγω της γειτνίασης των καλλιεργειών τους με μεμονωμένες κατοικίες, θα μπορεί να μελετηθεί από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, κατά το στάδιο των εργασιών της, για την επεξεργασία του σχετικού Κεφαλαίου 9.4: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, της Δήλωσης Πολιτικής.»


ΧΜ/ΜΜ/Ap-23.06.011.04.546(2)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο