Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Μεμονωμένη κατοικία και γεωργία

HouseInTheFieldsΕρώτηση με αρ. 23.06.011.04.546, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Πρόσφατα κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων από τις αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός”, “Νέα Αγροτική Κίνηση” και “Ευρωαγροτικός” επιστολή που απευθυνόταν στους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με θέμα “Δραστηριότητες γεωργών σε αγροτικές περιοχές και αναδασμό”.
Στην επιστολή θιγόταν το θέμα των μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης και το γεγονός ότι οι γεωργοί αντιμετωπίζουν προβλήματα για δραστηριότητές τους που ενοχλούν τους κατοίκους των μεμονωμένων κατοικιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει την πολιτική που ακολουθείται για το θέμα της ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης.»


Απάντηση ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου, 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.546, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση με θέμα την πολιτική για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:


(α) Στο πλαίσιο της ορθής πολεοδομικής ανάπτυξης είναι σημαντικό όπως διασφαλίζεται η αποτροπή της γειτνίασης υποδομών ή εγκαταστάσεων συγκρουόμενων χρήσεων και αποθαρρύνεται η ανεξέλεγκτη και άναρχη οικιστική ή άλλη ανάπτυξη. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) θεωρεί ότι η πολιτική για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε γεωργική γη έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον και στη γεωργία, όσο και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, αφού περιορίζει την καλή και γόνιμη γεωργική γη και μειώνει τις δυνατότητες για γεωργική ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα. Πέραν τούτου, η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας δημιουργεί όπως είναι φυσικό, σκόνη αλλά και θόρυβο κατά την καλλιέργεια των κτημάτων, καθώς επίσης και οσμές από τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών και την εναπόθεση κοπριάς. Αυτές οι δράσεις θεωρούνται από τους κατοίκους των μεμονωμένων κατοικιών ως οχληρία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές με τους γεωργούς.


(β) Αν και η επανεξέταση της πολιτικής που ακολουθείται για το θέμα της μεμονωμένης κατοικίας εντός γεωργικής γης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, το ΥΓΑΑΠ, για τους πιο πάνω λόγους, θεωρεί ότι οι οικιστικές αναπτύξεις θα πρέπει να περιορίζονται εντός οικιστικών και παραθεριστικών ζωνών και η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας θα πρέπει να περιοριστεί σε πολύ μικρή απόσταση από τις οικιστικές ζώνες.


2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.»


ΡΠ/ΜΑ/Ap-23.06.011.04.546


Απάντηση ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.546, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης

Αναφέρομαι στη πιο πάνω ερώτηση που αφορά στην ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα κάτωθι:

2. Με βάση τις ισχύουσες πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής, τόσο σε περιοχές αναδασμού όσο και σε περιοχές που αρδεύονται από κυβερνητικό έργο, δεν επιτρέπεται η ανέγερση οποιασδήποτε ανάπτυξης, η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων ή δεν αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της γεωργικής διαδικασίας.

3. Εξαίρεση στα ανωτέρω, αποτελεί η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, η οποία επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της Πολιτικής 9(Γ)(Β) της Δήλωσης Πολιτικής. Τονίζεται ότι, η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας αποτελεί δυνητική πρόνοια του υπό αναφορά Σχεδίου Ανάπτυξης, η οποία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζεται με μεγάλη φειδώ, από όλες τις Πολεοδομικές Αρχές.

4. Εντούτοις, ο ήδη μεγάλος αριθμός μεμονωμένων κατοικιών, οι οποίες έχουν ανεγερθεί τα προηγούμενα χρόνια και βρίσκονται διάσπαρτες στις Ζώνες Υπαίθρου, δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην ορθολογιστική και βιώσιμη ανάπτυξη των Κοινοτήτων. Για το λόγο αυτό, στο παρόν στάδιο, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως επεξεργάζεται ενδεχόμενη τροποποίηση της ισχύουσας Πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας, με τρόπο ώστε να συνάδει με τη Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία εδράζεται στην αρχή της βιωσιμότητας αλλά και να είναι σύμφωνη με τους βασικούς στόχους της Δήλωσης Πολιτικής, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, διαλαμβάνουν: (α) τη βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία της γης που είναι κατάλληλη για γεωργικούς σκοπούς και (β) τη διαφύλαξη των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

5. Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα που εγείρεται από τις Παναγροτικές Οργανώσεις, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, λόγω της γειτνίασης των καλλιεργειών τους με μεμονωμένες κατοικίες, θα μπορεί να μελετηθεί από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, κατά το στάδιο των εργασιών της, για την επεξεργασία του σχετικού Κεφαλαίου 9.4: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, της Δήλωσης Πολιτικής.»


ΧΜ/ΜΜ/Ap-23.06.011.04.546(2)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Φεβρουαρίου 15, 2019
cow

Αντιβιοτικά στα ζώα

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Στην τελευταία ετήσια έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2017 σχετικά με τον έλεγχο δειγμάτων τροφίμων ζωικής…

Δεν πληρώνουν το νερό!!

Δεκ 12, 2018 1194
200x20000026
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...