Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Ψηφιακή αναβάθμιση -Μνημόνιο συνεργασίας με “Berater der Offentlichen Hand GmbH (PD)”

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.195, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Σε σχέση με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της γερμανικής εταιρείας “Berater der Offentlichen Hand GmbH (PD)” για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού πλάνου που ετοιμάστηκε το 2019 για την υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας του υπουργείου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

Τι έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και τι παραμένει να υλοποιηθεί από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου;

Ποιο είναι το πλάνο του συγκεκριμένου έργου;

Ποιοι είναι οι μέτοχοι της συγκεκριμένης εταιρείας που εκμισθώθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για τη διεκπεραίωση του έργου;»


Απάντηση ημερομηνίας 4 Μαΐου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.195, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και πληροφορείσθε τα ακόλουθα:
(α) Μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.510, ημερομηνίας 25/10/2017, η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της γερμανικής εταιρείας Berater der Offentlichen Hand GmbH (PD) σε ποσοστό 0.5%, η οποία παρέχει τεχνική υποστήριξη στο κυπριακό κράτος σε τομείς που αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας.
(β) Το 2019, κατόπιν εισήγησης του τέως Υπουργού Οικονομικών και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας PD με τη σύμφωνη γνώμη του τότε Επικεφαλής Επιστήμονα της Δημοκρατίας, η εταιρεία PD εκπόνησε επιχειρησιακό πλάνο που όριζε τη βασική ιδέα για τη δημιουργία μιας αντίστοιχης κυπριακής οντότητας (Partnership Cyprus-PC), που να ομοιάζει με το επιχειρησιακό μοντέλο της PD, με όρους εντολής την υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας του κράτους. Το πλάνο προσδιόριζε τα πλεονεκτήματα δημιουργίας μιας κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας με 100% συμμετοχή του κράτους, καταλήγοντας ότι μια τέτοια επιλογή είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
(γ) Σημειώνεται ότι, εντός του 2021 το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε με τη στήριξη της εταιρείας PD, την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού πλάνου που ετοιμάστηκε το 2019, διευρύνοντας τους σκοπούς και αρμοδιότητες της κυπριακής οντότητας πέραν του αρχικού σκοπού της υλοποίησης της ψηφιακής ατζέντας.
(δ) Προς το σκοπό αυτό στις 15 Φεβρουαρίου, 2022, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας PD, το οποίο προσδιορίζει τους κοινούς στόχους των δυο μερών και την εθελοντική στήριξη της PD στη πορεία δημιουργίας μιας αντίστοιχης κυπριακής οντότητας (Partnership Cyprus-PC), με απώτερο σκοπό τη μεταρρύθμιση, μετασχηματισμό, εκμοντερνισμό και ψηφιοποίηση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
(ε) Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την 31η Μαρτίου 2022 από τον Υπουργό Οικονομικών στο Βερολίνο και προσδιορίζει το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και ενεργή συμμετοχή της εταιρείας PD στην υλοποίηση του υπό αναφορά οράματος.
(στ) Η PD, μέσα από αυτή τη συνεργασία παρέχει την υποστήριξή της μέσω των εμπειρογνώμων της (και όχι των μετόχων της), στο όλο έργο αναθεώρησης του επιχειρησιακού πλάνου, που ήδη βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης του. Το πλάνο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντικά στοιχεία κοστολόγησης του έργου, εκτίμησης κινδύνων, περιγραφή της δομής διακυβέρνησης και σχετικά χρονοδιαγράμματα.
(ζ) Προγραμματίζεται η υποβολή του επιχειρησιακού πλάνου ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου, για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες. Αφότου εξασφαλιστεί η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία της κυπριακής εταιρείας, με χρονικό ορίζοντα λειτουργίας της περί τα τέλη του 2022.
2. Όπως γίνεται αντιληπτό, η κυπριακή εταιρεία θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση σημαντικών προτεραιοτήτων πολιτικής, πέραν της ψηφιακής ατζέντας, περιλαμβανομένων και έργων που απορρέουν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.
3. Επίσης ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η μετοχική δομή της εταιρείας PD αποτελείται από μερίδια που κατέχουν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τα ομόσπονδα κρατίδια, γερμανικές πόλεις, επαρχιακές διοικητικές περιφέρειες της Γερμανίας, κρατικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, καθώς και η Κυπριακή Δημοκρατία. Στο σύνολο τους απαριθμούνται σήμερα στους 140 μετόχους. Για ευκολία αναφοράς επισυνάπτεται ανάλυση της μετοχικής δομής της εταιρείας.
4. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

ΑΠ/ΙΤ/Ap-23.06.012.01.195

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 07, 2019
mybeach1

Οι ιδιωτικές παραλίες στη Βουλή

Κύριε Πρόεδρε,Η Δημοκρατία είχε υποχρέωση να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης για την ολοκληρωτική διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση να εφαρμόσουμε την ολοκληρωτική διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Ακόμα ένα πρωτόκολλο που δεν…
Φεβρουαρίου 25, 2019
camping

Κανονισμοί για κατασκηνωτικους χώρους

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.241, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτηση του…
Ιανουαρίου 16, 2019

Πότε θα εφαρμόσουμε τους έξυπνους μετρητές;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1021, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει να προετοιμάζεται για την εφαρμογή των έξυπνων μετρητών. Παρακαλώ τον αρμόδιο…
Απριλίου 30, 2018

Λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος” στην Ακτή του Κυβερνήτη

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.243, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Αναφορικά με τη λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος” στην Ακτή του Κυβερνήτη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...