Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Αποκοπή ουράς των χοίρων

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.184, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
Farm1«Σε επιστολή της προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στις 20 Μαΐου 2020, η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου αναφέρει την αποκοπή της ουράς των χοίρων ως ένα σοβαρό πρόβλημα ευημερίας των ζώων φάρμας στην Κύπρο, μια πρακτική που παραβιάζει, όπως αναφέρεται στην επιστολή, ευρωπαϊκή νομολογία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απάλειψη του προβλήματος και αν η πρακτική αυτή συνεχίζει ακόμη να εφαρμόζεται.»
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απάλειψη του προβλήματος και αν η πρακτική αυτή συνεχίζει ακόμη να εφαρμόζεται.


Απάντηση ημερομηνίας 25 Μαΐου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.184, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την Οδηγία 91/630/ΕΟΚ, η πρακτική της αποκοπής της ουράς των χοίρων, ως συνήθης πρακτική, απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1994. Στην Οδηγία 120/2008/ΕΚ που αντικατέστησε την Οδηγία 91/630/ΕΟΚ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η αποκοπή της ουράς δεν πρέπει να αποτελεί πάγια τακτική, αλλά να διενεργείται μόνον εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι στα ζώα της εκμετάλλευσης υπάρχουν κακώσεις συνεπεία κανιβαλισμού. Πριν από την εκτέλεση της αποκοπής ουρών, θα πρέπει να ληφθούν άλλα εναλλακτικά προληπτικά μέτρα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον και την πυκνότητα του ζωικού πληθυσμού της εκμετάλλευσης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αναπροσαρμόζονται οι περιβαλλοντικοί όροι ή τα συστήματα διαχείρισης, εφόσον δεν είναι κατάλληλα.

Η αποκοπή της ουράς των χοίρων, εφαρμοζόταν ως πάγια πρακτική στα πλείστα των Κρατών Μελών (KM) και ως εκ τούτου, με σχετική Σύσταση (EE) 2016/336 που εκδόθηκε το 2016 από το Ευρωκοινοβούλιο, τα KM κλήθηκαν να μεριμνούν ώστε οι κτηνοτρόφοι να διενεργούν εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά στη συχνότητα του δαγκώματος της ουράς μεταξύ των ζώων τους, καθορίζοντας και δημοσιεύοντας τα κριτήρια συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία. Για την εν λόγω εκτίμηση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ζωικοί και μη ζωικοί δείκτες, όπως τα υλικά εμπλουτισμού και η καθαριότητα της εκμετάλλευσης, η θερμική άνεση και η ποιότητα του αέρα, ο ανταγωνισμός για διεκδίκηση τροφής και χώρου, η κατάσταση της υγείας και η διατροφή των ζώων. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία ως προς τη ρύθμιση της χρήσης υλικών απασχόλησης στους χώρους τήρησης των χοίρων. 
Στο πλαίσιο των πιο πάνω, η Επιτροπή είχε ζητήσει από τα KM να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης για τη μείωση της ανάγκης της αποκοπής της ουράς των χοίρων και ως εκ τούτου, το 2018 ετοιμάστηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το εθνικό σχέδιο δράσης για την Κύπρο, για το οποίο διενεργήθηκαν ημερίδες επιμόρφωσης των χοιροτρόφων και των επιστημονικών τους συνεργατών, με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη μετάβασης σε εναλλακτικά μέτρα περιβαλλοντικής και διαχειριστικής φύσης, τα οποία αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην αποτροπή εκδήλωσης της παράδοξης συμπεριφοράς του δαγκώματος ουράς μεταξύ των ζώων.

Το 2019, ανασκοπήθηκε η κατάσταση στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και διαφάνηκε ανάγκη περαιτέρω παρέμβασης. Το 2020, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέστειλαν σε όλους τους χοιροτρόφους επιστολή, επισημαίνοντας την ανάγκη τεκμηρίωσης των μέτρων που εφαρμόζουν για αποφυγή της αποκοπής της ουράς των χοίρων, καθώς και των δοκιμών εφαρμογής των εναλλακτικών περιβαλλοντικών και διαχειριστικών μέτρων. Ακολούθησαν ειδικές επιθεωρήσεις από προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε πως, μόνο δέκα (10) χοιροστάσια εντατικής χοιροτροφίας, από σύνολο εξήντα έξι (66) χοιροστασίων, έκτρεφαν χοίρους με ακέραιες ουρές, ενώ τα πλείστα χοιροστάσια βρίσκονταν σε στάδιο δοκιμών. Επίσης, σε δύο (2) χοιροστάσια χωρικής (μη οργανωμένης) χοιροτροφίας, εκτρέφονταν ανέκαθεν χοίροι με ακέραιες ουρές.


Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή ζήτησε επιπλέον διευκρινίσεις για το σχέδιο δράσης της Κύπρου (που όπως αναφέρεται πιο πάνω υποβλήθηκε το 2018), επισημαίνοντας την ανάγκη να συμπεριληφθεί νομική υποχρέωση των χοιροτρόφων για κατάρτιση ανάλυσης κινδύνου για τα δαγκώματα της ουράς και ρύθμιση της πρόνοιας για διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών και διαχειριστικών όρων και τεκμηρίωση των δοκιμών σύμφωνα με την σχετική Οδηγία και Σύσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Νοέμβριο του 2021 υποβλήθηκε αναθεωρημένο σχέδιο δράσης, στο οποίο περιλήφθηκε πρόνοια για νομική υποχρέωση συμμόρφωσης των χοιροτρόφων με Κώδικα Πρακτικής σε σχέση με την καλή μεταχείριση των χοίρων στις εκμεταλλεύσεις. Ο εν λόγω Κώδικας Πρακτικής είναι σε στάδιο διαμόρφωσης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και θα εκδοθεί, ευελπιστούμε σύντομα, δυνάμει του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.

Όσον αφορά την κατάσταση στην Κύπρο, μέχρι το 2018, η πρακτική της αποκοπής της ουράς εφαρμοζόταν σε όλες τις εντατικές εκτροφές, ως συνήθης πρακτική, καθώς παρατηρούνται περιοριστικοί παράγοντες και ιδιαίτερες συνθήκες που συμβάλλουν στην εκδήλωση της παράδοξης συμπεριφοράς των χοίρων. Στους περιοριστικούς αυτούς παράγοντες περιλαμβάνονται η αύξηση του κόστους παραγωγής, η ευρεία χρήση εσχαρωτών δαπέδων, χαμηλών οροφών και μη μονωτικών υλικών στις εκμεταλλεύσεις, οι χωροταξικοί περιορισμοί που υφίστανται ως προς τη δυνατότητα επέκτασης των χοιροστασίων για σκοπούς αραίωσης του ζωικού πληθυσμού, οι απότομες και έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και η παρατεταμένη ζέστη και τέλος η έλλειψη γνώσης και κουλτούρας για την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων. Σήμερα, οκτώ (8) εκτροφές εντατικής χοιροτροφίας συνεχίζουν ακόμη να εκτρέφουν χοίρους με ακέραιες ουρές, πέντε (5) εκ των οποίων αναμένεται ωστόσο ότι θα κλείσουν μέχρι το τέλος του έτους.

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει σε ικανοποιητικό βαθμό και επιβάλλεται λήψη πιο δραστικών μέτρων και παραχώρηση κινήτρων προς τους χοιροτρόφους. Καταλυτικός παράγοντας προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένεται να είναι η νομική ρύθμιση που προωθείται για υποχρέωση εφαρμογής εναλλακτικών πρακτικών από τους χοιροτρόφους.
Την ίδια ώρα, συντάσσεται ειδικό Μέτρο στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2023-2027, το οποίο θα αφορά στην οικονομική ενίσχυση των χοιροτρόφων που θα εφαρμόζουν εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης και ευημερίας των χοίρων.
Η μεθοδική επομένως εφαρμογή μέτρων επιβολής και ελέγχου, εφόσον συνδυαστούν με τα στοχευμένα κίνητρα που προωθούμε και με πρόσθετες επιμορφωτικές και διαφωτιστικές δράσεις που αναμένεται να επακολουθήσουν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνθέτουν το πλαίσιο της στρατηγικής μας για να πετύχουμε σταδιακά μετάβαση σε μια εγχώρια χοιροτροφία χωρίς αποκοπή ουρών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»


ΓΜ/ΜΑ/Ap-23.06.012.01.184

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...